Правила надання та отримання обладнання

«Затверджую»:

Директор ВКП ТОВ фірма «РУБІКОН»                                                                                        ПРАВИЛА

Білокінь І.М.

НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

1 жовтня 2012 р.

ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Підприємство — ВКП ТОВ фірма «РУБІКОН».

Телекомунікаційна послуга (Послуга) — продукт діяльності Підприємства,спрямований на задоволення потреб Абонентіву сфері телекомунікацій.

Абонент — споживач Послуг(суб’єкт господарювання або фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг,чинних Тарифах,Переліку телепрограм, що включені до певного Пакета,та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг Підприємства.

Користувач — Абонент, який до Послуги отримує додаткову послугу «Надання в користування обладнання».

Сторони — разом Підприємство і Користувач.

Обладнання — обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг,які надаються Підприємством.

Протокол замовлених послуг та обладнання (для Абонент/е-фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (далі — Договірдля Абонентів-суб’єктів господарювання) — документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послугвідповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг,чинних Тарифів,Переліку програм, що включені до певного Пакета телепрограм,та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг.

Усі інші терміни використовуються надалі згідно з їх визначеннями, встановленими Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги ТБ+Інтернет).

І     ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

1.1.     Надання обладнання в користування, відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг Підприємства, є додатковою послугою, яку Абонент може замовити додатково до Послуги.

1.2.     У порядку та на умовах, визначених Правилами надання в користування обладнання(далі — Правила) Підприємствозобов’язується передати Користувачу,а Користувачзобов’язується прийняти в користування обладнання,характеристики та комплектація якого визначені у п. 1.3. цих Правил(надалі — Обладнання).

1.3.     Обладнанняпередається в користування у робочому стані без зовнішніх пошкоджень. Комплектація обладнанняна момент

його передачі в користування становить:

Фільтр нижніх частот, ФНЧ — 400-2                                                                                                  1 шт.

1.4. Додаткова послуга «Надання в користування обладнання» надається на строк надання Послуги, та припиняється з моменту припинення (призупинення) надання Послуги.

II          ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

2.1.      Обладнання передається Підприємством і приймається Користувачем одночасно з підписанням Протоколу замовлених послуг та обладнання.

2.2.     Характеристики обладнання (марка, вартість) зазначаються в Протоколі замовлених послуг та обладнання з відповідною відміткою про передачу обладнання в користування. Вартість обладнання зазначається згідно з Тарифами на додаткові послуги (надалі — Тарифи), чинними на момент передачі обладнання користування.

2.3.      Обладнання вважаються переданими Користувачу з дати підписання Сторонами Протоколу замовлених послуг та обладнання.

2.4.      Обладнання  підлягає поверненню Підприємству у разі:

2.4.1.      Тимчасове припинення надання Послуги або розірвання договірних відносин з Підприємством.

2.4.2.      Припинення користування додатковою послугою «Надання в користування обладнання».

2.5.      Обладнання повертається Користувачем у робочому стані без зовнішніх пошкоджень, у комплектації згідно п.п.1.3. цих Правил.

2.6.      Обладнання вважаються переданими Користувачем Підприємству з дати підписання Сторонами відповідного документа.

III        ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОДАТКОВУ ПОСЛУГУ «НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ»

3.1.      Оплата за додаткову послугу «Надання в користування обладнання» здійснюється відповідно до розділу 111 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, зокрема: оплата здійснюється при передачі обладнання відповідно до чинних у розрахунковому (обліковому) періоді Тарифів Підприємства.

IV        ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1.      Підприємство зобов’язане:

4.1.1.      Ознайомити Користувача з правилами технічної експлуатації та зберігання обладнання  під час їх передачі;

4.1.2.      Надавати Користувачу за його запитом інформаційні сервіси щодо цих Правил, правильної експлуатації та зберігання обладнання.

4.2.      Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (змінювати вартість додаткових послуг), скасовувати їх.

V         ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1.      Користувач зобов’язується:

5.1.1.      Використовувати обладнання для отримання Послуг, що надаються Підприємством або повернути Підприємству у порядку, визначеному цими Правилами.

5.1.2.      У відповідності до технічної документації та інструкції з експлуатації дотримуватися правил експлуатації обладнання, зберігати у справності, не допускати дій, які можуть призвести до їх пошкодження (псування) або знищення, усунути можливість доступу до них некомпетентних осіб та не передавати третім особам;

5.2.      Користувач має право:

5.2.1.      Користуватися додатковою послугою «Надання в користування обладнання» на умовах, визначених цими Правилами;

5.2.2.      Отримувати інформацію від Підприємства щодо надання додаткової послуги «Надання в користування обладнання», правильної експлуатації та зберігання обладнання, рахунків за додаткову послугу«Надання в користування обладнання», у порядку передбаченому чинними Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг.

5.2.3.      У випадку незгоди з діями Підприємства, передбаченими у п. 4.2. цих Правил відмовитися від користування додатковою послугою «Надання в користування обладнання», але не пізніше ніж за три дні до моменту їх запровадження.

 

VI        ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.      За невиконання чи неналежне виконання цих Правил, Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України та цими Правилами.

6.2.      За повернення Обладнання з механічними пошкодженнями та/або у неробочому стані, з вини Користувача, або за її неповернення, Користувач має виплатити її вартість згідно з чинними Тарифами.

6.3.      У випадку неповернення обладнання відповідно до умов цих Правил чи пошкодження обладнання Користувачем, унаслідок якого неможливо відновити його роботу, Користувач зобов’язується виплатити Підприємству штраф у розмірі вартості обладнання, яка зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання згідно з п. 2.2. цих Правил.

6.4.      У випадку пошкодження обладнання з вини Користувача, Користувач виплачує Підприємству штраф у розмірі 90% вартості обладнання, яка зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання згідно з п. 2.2. цих Правил.

6.5.      Користувач виплачує штраф у випадку неповернення/пошкодження Користувачем.

VII      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.      Підприємство інформує про зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів шляхом оприлюднення інформації на web-сайті: www.rubikon.tv, за 7 (сім) днів до моменту запровадження таких змін (доповнень). Додатково Підприємство може поінформувати Користувача будь-яким способом: біжучим рядком на телеканалі, електронною поштою, розсиланням відповідного повідомлення, розміщеного на лицьовому або зворотному боці рахунка, розміщення інформації в Контакт-центрах Підприємства або в друкованих засобах масової інформації.

7.2.      Користувач повинен ознайомитися з цими Правилами до оформлення Протоколу замовлених послуг та обладнання. Текст Правил Користувач може отримати у будь-якому Контакт-центрі, а також ознайомитися з його змістом на сайті www.rubikon.tv

 

Скачати Правила надання та отримання обладнання Word

Залишити коментар